محاسبه آنلاين حجم نمونه با فرمول کوکران

فرمول کوکران يکی از پرکاربردترين روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. در اين بخش برنامه‌ای نوشته شده تا با استفاده از براحتی حجم نمونه مورد نظر خود را براساس فرمول کوکران محاسبه کنيد. تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نيازمند آن است که حجم جامعه را بدانيد.

برای محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران در کادر مربوط حجم جامعه را وارد کنيد. سپس روی دکمه محاسبه کليک کنيد. حجم نمونه مورد نظر بدست خواهد آمد.
 

حجم جامعه : محاسبه کن
 

 حجم نمونه برابر است با :

دقت کنيد اين محاسبه با سطح خطای ۵ درصد صورت می گيرد.
 

فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نيز به صورت زير است:

در فرمول کوکران:

حجم نمونه =n

حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر, استان,و...) = N

مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد = Z

نسبتی از جمعیت دارای صفت معین = p

نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین q = (1-p)

مقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا = d

Z :مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد.

d: مقدار اشتباه مجاز که معمولا برابر 0.01 یا 0.05 می باشد .

P: مقدار pوq که اگر در اختیار نباشد می توان آن را 0.5 در نظر گرفت و در این صورت واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد .

روش جدول مورگان:

زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.

S:حجم نمونه، N:حجم جامعه

 N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

10

10

100

80

280

162

800

260

2800

338

15

14

110

86

290

165

850

265

3000

341

20

19

120

92

300

169

900

269

3500

346

25

24

130

97

320

175

950

274

4000

351

30

28

140

103

340

181

1000

278

4500

351

35

32

150

108

360

186

1100

285

5000

357

40

36

160

113

380

181

1200

291

6000

361

45

40

180

118

400

196

1300

297

7000

364

50

44

190

123

420

201

1400

302

8000

367

55

48

200

127

440

205

1500

306

9000

368

60

52

210

132

460

210

1600

310

10000

373

65

56

220

136

480

214

1700

313

15000

375

70

59

230

140

500

217

1800

317

20000

377

75

63

240

144

550

225

1900

320

30000

379

80

66

250

148

600

234

2000

322

40000

380

85

70

260

152

650

242

2200

327

50000

381

90

73

270

155

700

248

2400

331

75000

382

95

76

270

159

750

256

2600

335

100000

384انجمن دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران